Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1525516/19/3101-80542-803310
datum a čas konání:10.9. 2019 v 13:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.
zápis dražitelů:V den konání dražby od 12:30 hod do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:2 160 051 Kč
dražební jistota:550 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Pozemky - orná půda, zahrada, ostatní plochaTršice10 803 m29523 240 076 Kč2 160 051 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Jedná se o pozemky v obci Tršice. Pozemky na sebe navzájem navazují. Přístup k nemovitostem je realizován z jihozápadní strany z pozemku p.č. 1006/6, který je ve vlastnictví obce Tršice, přístup z veřejných komunikací je zajištěn. Žádné inženýrské sítě ani přípojky inženýrských sítí nejsou k pozemkům přivedeny. Na pozemku se nachází betonová rampa a betonové zpevněné plochy navazující na budovu ZD Tršice, v jihozápadní části je pozemek částečně zpevněn štěrkovým násypem. Na části pozemků jsou listnaté stromy a keře. Přes pozemky prochází několik vedení nadzemního vedení NN a VN s pozemními trafostanicemi. Využití předmětné lokality bylo rozpracováno územní studií ze dne 24. 10. 2017, ze které vyplývá, že se jedná o přípustně zastavitelné pozemky pro bydlení.

Stručný popis dražby

Prodej pozemků přípustně zastavitelných pro bydlení