Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1730724/19/3020-00540-702155
datum a čas konání:12.6. 2019 v 09:00 hod.
místo:exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo
zápis dražitelů:v den konání dražby od 08:30 hod. do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 250 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, lesní pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/112Hrabětice10 647 m24171 875 Kč1 250 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/112 na čtyřech níže specifikovaných nemovitostech
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví č. 417, Okres: Znojmo, pro obec Hrabětice, katastrální
území Hrabětice:
POZEMKY
Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob ochrany
10157 1210 trvalý travní porost zemědělský půdní fond
10809 1677 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
11929 3155 trvalý travní porost zemědělský půdní fond
11930 4605 lesní pozemek menší chráněné území, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo
přírodní památka

Jedná se o pozemky p.č. 10157 – trvalý travní porost, který se nachází na východním okraji
obce Hrabětice, v územním plánu je vedený jako orná půda. Další pozemky jsou mimo
zastavěnou část obce Hrabětice, nacházejí se mezi řekou Dyje a Trávním Dvorem. Pozemek
p.č. 10157 je zemědělský pozemek a územní plán s ním počítá i dále jako se zemědělskými
pozemky. Lesní pozemek p.č. 10809 je zalesněný jasanem ztepilým. Na lesním pozemku
p.č. 11930 jsou ve dvou třetinách plochy lesní porosty a to dub letní 70% a topol 30%.

Uvedené nemovité věci budou draženy jako jeden celek.

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, lesní pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/112