Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:937818/19/2804-00540-605110
datum a čas konání:12.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnost ve 2. NP přístavku, č. dveří 2.35
zápis dražitelů:dne 12.6.2019 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:24 000 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště v Chrudimi, katastrální území Perálec, obec Perálec, zapsané na listu vlastnictví 514136 000 Kč24 000 Kč1 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště v Chrudimi, katastrální území Perálec, obec Perálec, zapsané na listu vlastnictví 514

NEMOVITOSTI
Pozemky
parcela výměra (m2) druh pozemku zp. využití
372/5 1447 ostatní plocha jiná plocha
372/6 342 ostatní plocha jiná plocha.


Stručný popis dražby

Nemovitosti – pozemky se nachází v extravilánu obce Perálec, v lánu poblíž místní části Pod strání a Na haltýřích u obce Perálec, přístupné ze silniční komunikace a přes role zemědělských pozemků. Situované jsou u silniční křižovatky. - pozemek 372/5 je evidovaný v KN v druhu ostatní plocha s užitím jiná plocha. Místním šetřením bylo zjištěno, že je užíván zemědělsky. Tvar pozemku je přibližně podélný. - pozemek 372/6 je evidovaný v KN v druhu ostatní plocha s užitím jiná plocha. Místním šetřením bylo zjištěno, že je užíván převážně zemědělsky, dále v menší části jako silniční pozemek. Tvar pozemku je přibližně trojúhelníkový.