Územní pracoviště v Šumperku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1117539/19/3109-00540-802339
datum a čas konání:20.6. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38,
zápis dražitelů:V den konání dražby v době od 8:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 766 667 Kč
dražební jistota:500 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Rodinný dům č.p. 102 na p.č. 201, pozemky p.č. 200 zahrada a p.č. 201 zastavěná plocha a nádvoříTřeština748 m21012 650 000 Kč1 766 667 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Dále podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky.
Popis: Parcela Výměra (m2) Druh pozemku
200 748 zahrada
201 140 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Třeština, č.p. 102, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 201
a to včetně všech jejich součástí a příslušenství.

Nemovité věci jsou zapsány pro okres Šumperk, obec Třeština, kat. území Třeština na LV
č. 101 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, kód: 809.


Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím, a to: pozemku p.č. 200 o výměře 748 m2 zahrada, pozemku p.č. 201 o výměře 140 m2 zastavěná plocha; součástí je stavba čp. 102, rod.dům, Třeština - stavba stojí na pozemku p.č. 201. Nemovité věci se nacházejí v obci Třeština, v zástavbě rodinných domů podél jedné z komunikací procházející obcí Třeština. Nacházejí se uvnitř zastavěného území této obce. Okolní terén je rovinný. Jedná se o dokončenou stavbu rodinného domu s příslušenstvím. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený, samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu. Dům je zastřešen stanovou střechou, bez podkroví, s půdním prostorem. V objektu jsou 2 byty a to byt 3 + 1 a byt 4 + 1 s příslušenstvím. Vstup do objektu je možný z prostoru zahrady objektu do vstupní verandy. Zahrada objektu je přístupná vrátky a vraty v oplocení z prostoru veřejné komunikace. Vstup do půdního prostoru je možný schodištěm z chodby ve 2. NP. Společně s tímto rodinným domem jsou užívány: vedlejší stavba přístřešek a venkovní úpravy: přípojka vody z obecního vodovodu, přípojka kanalizace do obecní kanalizace, přípojka plynu, přípojka elektro, zpevněné plochy a oplocení zahrady s vjezdovými vraty a vstupními vrátky. Příjezd k rodinnému domu po místní zpevněné komunikaci. Ostatní zástavba v okolí je tvořena obytnými stavbami – rodinnými domy. Ve vlastnictví vlastníka rodinného domu je pozemek p.č. 201, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, na kterém je postaven rodinný dům a dále pozemek p.č. 200, který slouží jako zahrada rodinného domu s okrasnými keři. Oba výše uvedené pozemky tvoří jednotný funkční celek.