Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1548760/19/2801-80541-609070
datum a čas konání:23.10. 2019 v 15:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, dražební místnost č.203, 2. NP
zápis dražitelů:č.p. 1519, 535 01 Přelouč
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:0 Kč
dražební jistota:3 340 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Stavba technické vybavenosti č.p. 151910 Kč0 Kč0 Kč
Podmínky: Nahlédnutí do znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí je možno dohodnout telefonicky č.: 466033388 nebo 466033330. Prohlídka nemovitých věcí nebude správcem daně zajištěna.
Popis: Stavba technické vybavenosti č.p. 1519 je objektem povoleným k užívání na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného pod č.j.: ST 1110/2003/Ný dne 19.12.2003 MÚ Přelouč. Jedná se o tzv. chráněnou dílnu, jež vznikla stavebními úpravami původního úložiště topných olejů, jež bylo postaveno v r. 1974.
Jedná se o stavbu dvoupodlažní, zděnou, obdélníkového půdorysného tvaru, s plochou střechou. Dispozičně se v přízemí nachází provozní prostory šicí dílny včetně přípravy, kancelářské prostory, sociální zařízení a prostor pro úklid, komunikační prostory včetně krytého vstupu a místnosti pro výtah a strojovnu. Ve 2. nadzemním podlaží je dílna pro ruční výrobu, kancelář, sociální zařízení a šatna s čajovou kuchyňkou, výtah.
Jedná se o volný, nevyužívaný objekt.
Budova je napojena na veřejný rozvod elektřiny zemním kabelem, odkanalizování je do uliční kanalizace, voda je z veřejného vodovodu. Vytápění objektu je napojeno na místní rozvody dálkového zdroje tepla (ze sousední kotelny).
Dispoziční řešení včetně výměr místností:
1.NP: zádveří 4,42 m2, chodba 7,44 m2, úkl. komora 1,79 m2, schodiště 9,93 m2, předsíň WC M 1,71 m2, pisoár 1,83 m2, WC M 1,55 m2, kancelář 21,96 m2, dílna 85,65 m2, kancelář 7,88 m2, stříhárna 9,93 m2, příruční sklad 10,0 m2, strojovna výtahu 3,60 m2, výtah 3,24 m2, tj. celkem 170,93 m2.
2.NP: chodba 3,64 m2, předsíň WC Ž 2,66 m2, WC Ž 2,88 m2, umývárna Ž 5,58 m2, šatna Ž 23,85 m2, kancelář 16,67 m2, dílna 101,19 m2, tj. 156,47 m2.
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
2Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, k.ú. a obec Přelouč, okres Pardubice28311 343 Kč5 010 000 Kč3 340 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: Nemovitá věc - pozemek st. 1773 evidovaná u KÚ úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice, obec Přelouč, okres Pardubice, katastrální území Přelouč, zapsaná na listu vlastnictví 11343 - součástí je stavba technické vybavenosti č.p. 1519.

Stručný popis dražby

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.