Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1125750/19/3309-80542-701264
datum a čas konání:20.6. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
zápis dražitelů:v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:6 446 Kč
dražební jistota:3 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
id. 1/6 pozemku p.č. 160Tučapy3 223 m21479 669 Kč6 446 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty pouze platbou na účet shora uvedeného správce daně nejpozději dne 18.06.2019. Účet č. 35-47620661/0710, VS=RČ nebo IČ dražitele.
Popis: Pozemek parcelní číslo 160 je zemědělský pozemek, orná půda, v katastrálnímúzemí Tučapy. Nachází se ve vzdálenosti 170 m severovýchodně od okraje zastavěného území obce Tučapy v místní trati Nad Panským. Jedná se o zemědělský pozemek nezahrnutý do platného územního plánu obce Tučapy do území určeného pro výstavbu. Pozemek je užíván pro pěstování zemědělských plodin a nenachází se na tomto pozemku trvalé porosty. Pozemek je v nájmu ZEAS Polešovice a.s. Na vlastnický podíl ideální 1/6 pozemku je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, přičemž výpověď plyne od počátku hospodářského roku, tj. od 1. října příslušeného kalendářního roku. Jedná se tedy o závadu spojenou s nemovitou věcí a to nájemní smlouvou uzavřenou mezi vlastníkem id. 1/6 pozemku parc. č. 160 a nájemcem ZEAS Polešovice a.s., který pozemek obhospodařuje.

Stručný popis dražby

Podíl id. 1/6 nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 147, pro obec Tučapy, katastrální území Tučapy – pozemek (orná půda) o výměře 3 223 m2, parcelní číslo 160